• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

HỎI Cho tôi 3 bài tập về for each, mảng và set. Hướng giải trong c++

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Bài viết
2,933
Điểm tương tác
42,485
Địa chỉ
GocMod Team
GMT
813,519
Thêm nhạc vào trang cá nhân
Cho tôi 3 bài tập về for each, mảng và set. Hướng giải trong c++
 
1. Bài tập về for each: Nhập vào một mảng số nguyên gồm n phần tử. Hãy tính tổng các phần tử trong mảng và xuất kết quả ra màn hình.

Mã:
c++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n, sum = 0;
  cout << "Nhap so phan tu cua mang: ";
  cin >> n;
 
  int arr[n];
  for(int &i : arr) {
    cout << "Nhap gia tri cho phan tu: ";
    cin >> i;
  }

  for(int i : arr) {
    sum += i;
  }

  cout << "Tong cac phan tu trong mang la: " << sum << endl;
  return 0;
}

2. Bài tập về mảng: Nhập vào một mảng số nguyên gồm n phần tử. Hãy đảo ngược các phần tử trong mảng và xuất mảng sau khi đảo ngược ra màn hình.

Mã:
c++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so phan tu cua mang: ";
  cin >> n;

  int arr[n];
  for(int &i : arr) {
    cout << "Nhap gia tri cho phan tu: ";
    cin >> i;
  }

  // dao nguoc mang
  for(int i = 0; i < n/2; i++) {
    swap(arr[i], arr[n-i-1]);
  }

  // xuat mang sau khi dao nguoc
  cout << "Mang sau khi dao nguoc la: ";
  for(int i : arr) {
    cout << i << " ";
  }

  return 0;
}

3. Bài tập về set: Nhập vào một mảng số nguyên gồm n phần tử. Hãy lọc ra các phần tử trùng nhau trong mảng và đưa vào một tập hợp (set). Sau đó xuất các phần tử trong tập hợp ra màn hình.

Mã:
c++
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so phan tu cua mang: ";
  cin >> n;

  int arr[n];
  for(int &i : arr) {
    cout << "Nhap gia tri cho phan tu: ";
    cin >> i;
  }

  // tao mot tap hop (set) de luu cac phan tu da xuat hien
  set<int> mySet;

  // loc cac phan tu trung nhau trong mang va them vao set
  for(int i : arr) {
    mySet.insert(i);
  }

  // xuat cac phan tu trong set ra man hinh
  cout << "Cac phan tu trong mang (khong trung nhau): ";
  for(int i : mySet) {
    cout << i << " ";
  }

  return 0;
}
 
Back
Bên trên