• Mua VIP Member ủng hộ Forum cũng như tắt quảng cáo trên diễn đàn bạn nhé.

Khác Với PHP, hãy viết code upload ảnh lên Imgur

GhostKiller

Thất bại thì làm lại từ đầu!
Staff member
Admin
Ban quản trị
VIP Member
Bài viết
2,848
Điểm tương tác
39,543
Địa chỉ
GocMod Team
GMT
808,052
Thêm nhạc vào trang cá nhân
Để upload ảnh lên Imgur bằng PHP, bạn cần sử dụng API của Imgur. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng API này để upload ảnh lên Imgur:

 1. Đầu tiên, bạn cần đăng ký tài khoản Imgur và lấy Client ID và Client Secret của mình.
 2. Sau đó, bạn cần tạo một file HTML để cho phép người dùng chọn tệp tin ảnh cần upload:
 3. index.html:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>Upload Image to Imgur</title>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
      <input type="file" name="image">
      <input type="submit" value="Upload">
    </form>
  </body>
  </html>
 4. Tiếp theo, bạn cần tạo một file PHP để xử lý việc upload ảnh lên Imgur. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Guzzle để gửi yêu cầu HTTP đến API của Imgur:
 5. upload.php:
  <?php
  
  require_once [B]DIR[/B] . '/vendor/autoload.php'; // load Guzzle library
  
  $client_id = 'YOUR_CLIENT_ID'; // replace with your own Client ID
  $client_secret = 'YOUR_CLIENT_SECRET'; // replace with your own Client Secret
  
  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if (isset($_FILES['image'])) {
      $image = $_FILES['image']['tmp_name'];
      $filename = $_FILES['image']['name'];
      $filetype = $_FILES['image']['type'];
      $filesize = $_FILES['image']['size'];
  
      // create Guzzle client
      $client = new GuzzleHttp\Client();
  
      // send a POST request to the Imgur API
      $response = $client->request('POST', 'https://api.imgur.com/3/image', [
        'headers' => [
          'Authorization' => 'Client-ID ' . $client_id,
        ],
        'multipart' => [
          [
            'name' => 'image',
            'contents' => fopen($image, 'r'),
            'filename' => $filename,
            'headers' => [
              'Content-Type' => $filetype,
              'Content-Length' => $filesize,
            ],
          ],
        ],
      ]);
  
      $body = json_decode($response->getBody(), true);
      $link = $body['data']['link'];
  
      echo '<img src="' . $link . '">';
    }
  }

Lưu ý rằng bạn cần thay thế YOUR_CLIENT_IDYOUR_CLIENT_SECRET bằng Client ID và Client Secret của mình.

Trong phần xử lý PHP, chúng ta trích xuất tệp tin ảnh được chọn bởi người dùng và sử dụng thư viện Guzzle để gửi yêu cầu POST đến API của Imgur. Sau đó, chúng ta lấy đường dẫn đến ảnh đã upload và hiển thị nó trên trang web.

Chúc bạn thành công!
 
Bên trên