File max bw

File hack 4G các kiểu con đà điểu, tự anh em chia sẻ với nhau!

Sticky threads

Normal threads